FAQ

 

Papier wartościowy

To dokument stwierdzający istnienie określonego prawa majątkowego w taki sposób, że bez posiadania tego dokumentu nie można wykonywać tego prawa, a przeniesienie własności tego dokumentu powoduje przeniesienie również tego prawa. Są one wykorzystywane jako złożony zespół narzędzi finansowych używanych przez różne podmioty gospodarcze działające na rynku w celu osiągania różnych celów, w różnych dziedzinach życia przedsiębiorstwa, w ramach różnych transakcji gospodarczych.

 • papier wartościowy potwierdza i gwarantuje prawa majątkowe
 • obrót papierami wartościowymi ma charakter masowy
 • łatwa wzajemna wymienialność papierów wartościowych
 • szerokie rozproszenie papierów wartościowych
 • prosty sposób przenoszenia wartości np. gotówka-> obligacje-> akcje-> gotówka- weksle.
 • brak wartości użytkowej
 • zakup instrumentu finansowego głównie utożsamia się z oczekiwaniem dochodu) (rynkowe instrumenty finansowe)

Cechy wspólne papierów wartościowych

Wieloznaczność instrumentów finansowych (do których zaliczamy również papiery wartościowe) wynika ze stosowania ich w różnych dziedzinach życia gospodarczego i w różnym ich charakterze. Stąd wynika znaczna trudność w ich usystematyzowaniu w sposób jednoznaczny i przejrzysty.

Papiery wartościowe możemy podzielić:

Z punktu widzenia funkcji prawnych:

 • papiery reprezentujące wierzytelności pieniężne (np. weksle, czeki, obligacje, bony skarbowe, listy zastawne, listy hipoteczne, losy loteryjne),
 • papiery dokumentujące uprawnienia do współwłasności majątkowej (np. akcje),
 • papiery wartościowe uprawniające do zarządzania rzeczami (konosamenty w transporcie towarów).

Ze względu na charakter dochodów:

 • papiery wartościowe o dochodzie stałym (reprezentują wierzytelność, której wielkość kapitału i dochodu jest określona w kwocie pieniężnej już w chwili emisji (obligacje)
 • papiery wartościowe o dochodzie zmiennym (to walory reprezentujące prawo do udziału w zysku osiąganym przez emitującą go jednostkę organizacyjną oraz reprezentujące udział w majątku tej jednostki -akcje)

Z punktu widzenia oznaczenia w dokumencie osoby uprawnionej:

 • papiery wartościowe imienne (uprawniają jedynie osoby imiennie oznaczone w papierach),
 • papiery wartościowe na okaziciela (nie wskazują osoby uprawnionej, a do przeniesienia własności takiego dokumentu wystarczy jego wydanie),
 • papiery wartościowe na zlecenie (to takie, które osobę upoważnioną wskazują w postaci podmiotu imiennie wymienionego w papierach oraz każdego, na kogo zostają przeniesione prawa z tych papierów na drodze indosu, czyli dokonanego oświadczenia osoby uprawnionej, zbywającej dokument, czeki, weksle).

Z punktu widzenia czasu ważności papieru:

 • papiery krótkoterminowe,
 • papiery średnioterminowe,
 • papiery długoterminowe.

Z punktu widzenia celów gospodarczych:

 • papiery rynkowe (wykorzystywane w obrocie masowym, w którym uczestniczy wiele podmiotów, a transakcje dokonywane są na zorganizowanych, regulowanych rynkach),
 • papiery nierynkowe (posiadają wąski krąg odbiorców, ich odbiór jest przypadkowy, bez instytucjonalnego uporządkowania).

Z punktu widzenia funkcji ekonomicznych:

 • instrumenty rozliczeniowe
 • instrumenty dłużne
 • instrumenty zaspokajające popyt na pieniądz
 • instrumenty do inwestowania
 • instrumenty bodźcowe
 • instrumenty ograniczające ryzyko
 • instrumenty potwierdzające tytuł własności

Powyższe zestawienie uświadamia nam, że instrumenty finansowe w bardzo różnym zestawieniu zjawisk ekonomicznych, w których najczęściej mają zastosowanie jako pieniądz

Inwestowanie inaczej

Ceny wielu aktywów są nisko, a nawet ujemnie, skorelowane z giełdowymi notowaniami akcji. Określane są one mianem aktywów alternatywnych wobec tradycyjnych papierów wartościowych notowanych na giełdzie. Ich wartość rynkowa zależy od innych czynników niż te, które determinują zmiany notowań akcji na giełdach papierów wartościowych. Dzięki temu takie aktywa mogą stanowić cenny składnik zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego, odpornego na dekoniunkturę na rynku kapitałowym. Zalety inwestycji alternatywnych ujawniają się szczególnie w okresach kryzysów finansowych, bessy na rynku akcji, przesileń historycznych, destabilizacji politycznej czy klęsk żywiołowych.

Obligacje

Obligacja jest dłużnym papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem wobec właściciela obligacji (obligatariusz) i zobowiązuje się do spełnienia świadczenia określonego w warunkach emisji.

Obecnie podstawą prawną emisji obligacji jest nowa ustawa o obligacjach, która obowiązuje od 1 lipca 2015 roku. Do podmiotów uprawnionych do emisji obligacji należą m.in. prowadzące działalność gospodarczą spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowo-akcyjne. Emitowane przez nie dłużne papiery wartościowe są określane mianem obligacji korporacyjnych. Dla każdego przedsiębiorstwa emisja obligacji może stanowić jeden z instrumentów finansowania, alternatywny wobec kredytu bankowego.
Obligacje mogą być imienne lub na okaziciela. Mogą być emitowane w postaci dokumentu lub pozbawione formy dokumentu (zdematerializowane). Obecnie najczęściej obligacje nie mają formy dokumentu i podlegają ewidencji w rejestrze prowadzonym przez uprawnioną instytucję, np. dom maklerski, bank lub Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
Posiadacze obligacji mają prawo do otrzymania od emitenta świadczeń pieniężnych i niepieniężnych. Najczęściej stosowaną formą świadczenia pieniężnego jest oprocentowanie, wypłacane okresowo w postaci kuponów odsetkowych. W praktyce okresy odsetkowe wynoszą: 1 rok, 6 miesięcy lub 3 miesiące. Oprocentowanie, może być stałe lub zmienne. Przy oprocentowaniu stałym w każdym okresie odsetkowym kupon jest taki sam.

Za zobowiązania wynikające z obligacji emitent odpowiada całym majątkiem. Jednak w celu zwiększenia atrakcyjności obligacji wynikające z nich wierzytelności mogą być zabezpieczone częściowo lub całkowicie. Takim zabezpieczeniem może być hipoteka na nieruchomości, zastaw, poręczenie lub gwarancja. Dla inwestorów zabezpieczenie stanowi zachętę do inwestycji, gdyż mogą liczyć na odzyskanie zainwestowanego kapitału w przypadku niewypłacalności emitenta. Natomiast emitent może z sukcesem przeprowadzić emisję o niższym oprocentowaniu. W praktyce małe i średnie przedsiębiorstwa ustalają zabezpieczenie na poziomie 130-150% wartości emisji.
Obligacje, jako papiery wartościowe, reprezentujące określone wierzytelności, determinują określony poziom ryzyka, odmienny dla każdego emitenta i uzależniony od czynników zewnętrznych. Są one opisane w dokumencie informacyjnym związanym z emisją lub wprowadzeniem obligacji do zorganizowanego obrotu. Stąd lektura i analiza informacji o emitencie i obligacjach jest nieodzowna dla podjęcia świadomej decyzji inwestycyjnej. Podstawowe ryzyka związane z posiadaniem obligacji zależne od emitenta i jego otoczenia to:

 • niewypłacalność lub bankructwo emitenta,
 • opóźnienia w realizacji wypłat odsetek lub wykupu, co może wynikać z pogarszającej się sytuacji finansowej emitenta lub jego niesolidności,
 • pogorszenie jakości lub utrata wartości zabezpieczeń,
 • przedterminowy wykup obligacji przez emitenta.
 • pogorszenie sytuacji makroekonomicznej lub otoczenia rynkowego emitenta,
 • spadek notowań rynkowych obligacji,
 • brak płynności rynku, czego skutkiem może być trudność w zbyciu obligacji po oczekiwanej cenie przed datą jej wykupu,
 • brak możliwości reinwestowania przychodów odsetkowych według oczekiwanej stopy zwrotu,
 • wzrost stóp procentowych, co skutkuje spadkiem rynkowej ceny obligacji (dotyczy obligacji o stałym oprocentowaniu),
 • inflacja, która powoduje obniżenie realnej stopy zwrotu,
 • zmiany kursów walut (dotyczy obligacji nominowanych w walutach obcych),
 • niekorzystne zmiany w prawie.

Im dłuższy czas do wykupu obligacji tym większe jest ryzyko inwestycyjne. Na jego poziom ma wpływ wysokość oprocentowania oraz częstotliwość wypłaty odsetek. Obligacje o wyższym oprocentowaniu i częstotliwości wypłaty odsetek będą przynosiły w okresie ich trwania większe strumienie. Dzięki temu ryzyko związane z ich posiadaniem będzie niższe niż w przypadku obligacji o niskich kuponach wypłacanych w dłuższych okresach lub obligacji zerokuponowych.

Posiadając obligacje należy monitorować sytuację gospodarczą emitenta, jego otoczenia jak również wydarzenie w gospodarce krajowej a nawet zagranicznej, jeżeli ta będzie miała wpływ na sytuację emitenta.KONTAKT

Zapraszamy do kontaku z Nami przez formularz kontaktowy


  Uprzejmie informujemy, że:
  a) Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10 stanie się Administratorem Pani/Pana danych osobowych,
  b) dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Państwa zamówień
  c) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.,
  d) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwi nam realizacji zamówienia
  e) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  f) dane osobowe będą przetwarzane w warunkach zapewniających ich ochronę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  g) dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  W zakresie określonym w pkt. a)-f) powyżej oświadczenia, żądania lub pytania należy zgłaszać w formie elektronicznej na adres kopw@kopw.pl
  lub na adres : Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10

  Polityka prywatności ▼Zwiń ▲

   

  Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 47/10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429435, posiadająca numer NIP: 5213634895

  Krajowy Obrót Papierów Wartościowych Sp. z o.o. Sp. K.
  ul. Domaniewska 47/10
  02-672 Warszawa

  (Zobacz na mapie)

  KOPW 2017 Wszelkie Prawa Zastrzeżone Projekt & Realizacja Strony internetowe Warszawa

  Polityka Prywatności